แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

           วันจันทร์  ต้นไม้ครอบครัวกระต่าย

           วันอังคาร การเก็บขยะบริเวณโรงเรียน

           วันพุธ สร้างบ้านให้ตัวเอง

           วันพฤหัสบดี ทาความสะอาดในบ้าน

            วันศุกร์ ขนมปังชุบไข่ทอด(ไส้กล้วยหอม )

ระยะเวลาที่สอน: วันที่ 1 – 5 สิงหาคม2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์