แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

           วันจันทร์  ประดิษฐ์บ้านจากกระดาษ

           วันอังคาร ทาความสะอาดห้อง

           วันพุธ สร้างบ้านให้กระต่าย

           วันพฤหัสบดี เก็บขยะใส่ถุงดา

           วันศุกร์ โพรงไม้ยัดไส้(มะระยัดไส้หมู )

ระยะเวลาที่สอน: วันที่25 – 29 กรกฎาคม2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์