แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

           วันจันทร์  ตุ๊กตาล้มลุกครอบครัว

           วันอังคาร พับชุดนักเรียนของตนเอง

           วันพุธ แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

          วันพฤหัสบดี อาบน้าแต่งตัว

         วันศุกร์ สลัดผัก

ระยะเวลาที่สอน: วันที่18 – 22 กรกฎาคม2559 เวเวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา   สายสุวงค์