แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

              วันจันทร์ @  ประดิษฐ์ต้นไม้ครอบครัว

              วันอังคาร@  ถูบ้านของฉัน

              วันพุธ     @ แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

             วันพฤหัสบดี@  ชาระหลังขับถ่าย

             วันศุกร์  @  กล้วยบวชชี

ระยะเวลาที่สอน: วันที่11 – 15 กรกฎาคม2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์