แผนการจัดการเรียนรู้

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

          วันจันทร์  โมบายครอบครัว

          วันอังคาร ล้างจานให้แม่

          วันพุธ แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

          วันพฤหัสบดี ล้างมือล้างหน้า

          วันศุกร์ ข้าวพัดบี้ลัคกี้

ระยะเวลาที่สอน:วันที่4 – 8 กรกฎาคม2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์