แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

          วันจันทร์  ระบายสีปูนปลาสเตอร์ครอบครัวกระต่าย

          วันอังคาร ซักเสื้อให้พ่อ

           วันพุธ แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

          วันพฤหัสบดี แปรงฟัน

          วันศุกร์ ทอดมันหมู(แครอท)

ระยะเวลาที่สอน: วันที่27 มิถุนายน– 1 กรกฎาคม2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์