แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

            วันจันทร์  ปุ๊กปุ๊ยขนกระต่ายหน้ากาก

             วันอังคาร ทาความสะอาดชุดกระต่าย(พับ)

            วันพุธ         เกมกระต่ายพาเพลิน(กระโดดขาเดียว )

            วันพฤหัสบดี ทาความสะอาดขากระต่าย

            วันศุกร์      ทอดมันหมู(ข้าวโพด )

ระยะเวลาที่สอน:วันที่20 – 24 มิถุนายน2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา   สายสุวงค์