แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

            วันจันทร์  ปุ๊กปุ๊ยขนกระต่าย

            วันอังคาร ทาความสะอาดชุดกระต่าย(เก็บ,พับ )

             วันพุธ เกมกระต่ายพาเพลิน(กระโดด2 ขา )

            วันพฤหัสบดี ทาความสะอาดแขนกระต่าย

            วันศุกร์ ผัดชุบแป้งทอด

ระยะเวลาที่สอน:วันที่13 – 17 มิถุนายน2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา    สายสุวงค์