แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

        วันจันทร์  ประดิษฐ์ตัวกระต่าย(ถ้วยกระดาษ

        วันอังคาร ทาความสะอาดชุดกระต่าย(ตาก )

        วันพุธ เกมกระต่ายพาเพลิน(วิ่ง )

       วันพฤหัสบดี ทาความสะอาดหน้ากระต่าย

       วันศุกร์ น้าดื่มกระต่าย(น้านมชมพู )

ระยะเวลาที่สอน: วันที่6 – 10 มิถุนายน2559เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา   สายสุวงค์