แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

            วันจันทร์  ประดิษฐ์หัวกระต่ายด้วยสีดอกอัญชัน

           วันอังคาร ทาความสะอาดชุดกระต่าย(ซัก)

            วันพุธ เกมกระต่ายพาเพลิน(เดิน )

          วันพฤหัสบดี ทาความสะอาดมือกระต่าย

          วันศุกร์ ขนมหวานของกระต่าย(ขนมบัวลอย

ระยะเวลาที่สอน: วันที่30 พฤษภาคม– 3 มิถุนายน2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์