แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

วันจันทร์  :  ประดิษฐ์กระต่ายจากจานกระดาษ

วันอังคาร:  ทาความสะอาดบ้านกระต่าย(กวาด

วันพุธ:  เต้นทาท่าทางประกอบเพลงกระต่าย

วันพฤหัสบดี  : เล่นเกมจับคู่เกี่ยวกับกระต่าย

วันศุกร์  : สลัด

ระยะเวลาที่สอน: วันที่23 – 27 พฤษภาคม2559เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์