แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของกระต่าย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

            วันจันทร์           @ ปะติดรูปกระต่าย

            วันอังคาร    @ ทาความสะอาดบ้านกระต่ายเช่นกวาดเช็ดถู

            วันพุธ         @  เต้นทาท่าทางประกอบเพลงกระต่าย

            วันพฤหัสบดี@ เล่นเกมต่อส่วนกระกอบร่างกายของกระต่าย

             วันศุกร์       @    มารู้จักผักผลไม้ของกระต่าย

ระยะเวลาที่สอน: วันที่16 – 20 พฤษภาคม2559 เวลา10.15 น–11.15น

ครูประจาชั้น: นางสาววโรชา   เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: นางสาววาสนา  สายสุวงค์