แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ประดิษฐ์พวงมาลัย

                        วันอังคาร          @    เช็ดกระจกวิเศษ

                         วันพุธ               @    รวมพลัง (ส่งลูกโป่ง)

                         วันพฤหัสบดี      @    การแต่งตัว

                          วันศุกร์               @    อาหาร (วุ้นแห่งรัก)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   19 ก.ย. – 23 ก.ย. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ