แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า

                        วันอังคาร          @    ล้างจาน

                         วันพุธ               @    กระต่ายโยนบอล

                         วันพฤหัสบดี      @    ทำน้ำยาล้างจาน

                          วันศุกร์               @    อาหาร (ส้มตำ )

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   5 ก.ย. – 9 ก.ย. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ