แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ประดิษฐ์ดัมเบลล์

                        วันอังคาร          @    ล้างจาน

                        วันพุธ               @    เตะบอลเข้าประตู

                        วันพฤหัสบดี      @    ทำน้ำยาล้างจาน

                         วันศุกร์               @    อาหาร (สลัด )

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ