แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ทาสีรั้วกระต่าย

                        วันอังคาร          @    ปลูกผักหรรษา

                         วันพุธ               @    ให้อาหารกระต่าย

                         วันพฤหัสบดี      @    การพับเก็บที่นอน

                         วันศุกร์               @    อาหาร (ทอดมันหมูแครอท)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   22 ส.ค. – 26 ส.ค. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ