แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ประดิษฐ์รั้วกระต่าย

                         วันอังคาร          @    ปลูกผักหรรษา (ผักบุ้ง)

                         วันพุธ               @    ให้อาหารกระต่าย

                          วันพฤหัสบดี      @    ทำความสะอาดหลังการขับถ่าย

                          วันศุกร์              @    อาหาร (ทอดมันหมูข้าวโพด)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   15 ส.ค. – 19 ส.ค. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ