แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ตุ๊กตาล้มลุก

                           วันอังคาร          @    ช่วยพับผ้า

                           วันพุธ               @    แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

                            วันพฤหัสบดี      @    ทำความสะอาดร่างกาย (อาบน้ำ  แต่งตัว)

                             วันศุกร์               @    อาหาร (มหัศจรรย์ผัดผัก)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   18 ก.ค. – 22 ก.ค. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ