แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ประดิษฐ์ต้นไม้ครอบครัว

                           วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้าน (ถูบ้าน)

                            วันพุธ               @    แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

                            วันพฤหัสบดี      @    ทำความสะอาดหลังการขับถ่าย

                            วันศุกร์               @    อาหาร (ครอบครัวสุกี้)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   11 ก.ค. – 15 ก.ค. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ