แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    โมบายครอบครัวกระต่าย

                           วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้าน  (ล้างจาน)

                            วันพุธ               @    แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

                            วันพฤหัสบดี      @    ทำความสะอาด  (มือและหน้า)

                             วันศุกร์               @    อาหาร (แกงจืดหรรษา)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   4 ก.ค. – 8 ก.ค. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ