แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ปุ๊กปุยขนกระต่าย

                           วันอังคาร          @    ทำความสะอาดชุดกระต่าย (พับ)

                           วันพุธ                @    เกมกระต่ายพาเพลิน (กระโดด 2 ขา)

                           วันพฤหัสบดี      @    ทำความสะอาดแขนกระต่าย

                           วันศุกร์               @    น้ำดื่มกระต่าย (น้ำแดงสดชื่น)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   13 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ