แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ปะติดภาพ

                           วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้านกระต่าย (เช็ดโต๊ะ)

                           วันพุธ                @    เกมกระต่ายพาเพลิน (เดินและวิ่ง)

                            วันพฤหัสบดี      @    ทำความสะอาดหน้ากระต่าย

                             วันศุกร์               @    อาหารว่าง (ขนมปังหน้ากระต่าย)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   6 มิ.ย. – 10 มิ.ย. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ