แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ประดิษฐ์หูกระต่าย

                           วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้านกระต่าย (เก็บขยะ)

                           วันพุธ               @    เต้นทำท่าประกอบเพลงกระต่ายขาว

                           วันพฤหัสบดี      @    ส่วนประกอบร่างกายของเรา

                            วันศุกร์               @    อาหารของกระต่าย

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ