แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ปะติดภาพกระต่าย

                           วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้านกระต่าย (กวาด)

                           วันพุธ                @    เกมกระต่ายพาเพลิน (เดินและวิ่ง)

                            วันพฤหัสบดี     @    ทำความสะอาดมือกระต่าย

                            วันศุกร์              @    อาหารของกระต่าย

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   16 พ.ค. – 20 พ.ค. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ