แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ  1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  กิจกรรม

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     ของเล่น   (ตุ๊กตา)

                            วันอังคาร          @     ช่วยงานบ้าน   (ห้องน้ำ)

                             วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (อุ้มแตงโม)

                               วันพฤหัสบดี      @    ตุ๊กตานิ้วมือ

                               วันศุกร์                @    มื้อพิเศษ   (กินเลี้ยง) 

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   13  -   17   มีนาคม    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ