แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ  1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  กิจกรรม

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     จานกระดาษวิเศษ    (หน้ากาก)

                            วันอังคาร          @     ช่วยงานบ้าน   (ห้อง  Work)

                             วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (อุ้มลูกโป่ง)

                              วันพฤหัสบดี      @    อาบน้ำ   (ชำระร่างกาย)

                              วันศุกร์                @    เน้นเนื้อ  (หมูทอด) 

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   6  -   10   มีนาคม    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ