แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ  1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  กิจกรรม

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     ลากต่อจุด   (ลากเส้น)

                             วันอังคาร          @     ช่วยงานบ้าน   (ห้องเรียน)

                              วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (ส่งบอล)

                               วันพฤหัสบดี      @    สวมแบบ   (ชุดนักเรียน)

                                วันศุกร์                @    เหลืองหอม   (เส้นปลา) 

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   27   กุมภาพันธ์  -   3   มีนาคม    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ