แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ  1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  กิจกรรม

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     ภาพร่างกาย    (ระบายสี)

                            วันอังคาร          @     ช่วยงานบ้าน   (ห้องครัว)

                             วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (เตะบอล)

                             วันพฤหัสบดี      @    อาหาร  หมู่

                             วันศุกร์                @    น้ำผลไม้ 

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   20  -   24   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ