แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  กิจกรรม

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     ตุ๊กตา   (วันหยุด) 

                           วันอังคาร          @     ช่วยงานบ้าน   (เติมน้ำ)

                            วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (คลาน)

                             วันพฤหัสบดี      @    เปิดและปิด   (ขวดน้ำ)

                             วันศุกร์                @    น้ำผลไม้ 

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   13  -   17   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ