แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     ออมสิน  (ขวดน้ำ) 

                            วันอังคาร          @     ทำความสะอาดห้องเรียน  (เช็ดกระจก)

                             วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (ข้ามสิ่งกีดขวาง)

                             วันพฤหัสบดี      @    สวมและถอด   (รองเท้า)

                              วันศุกร์                @    ฮันนี่โทส 

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   6  -   10   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ