แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @     สร้างสรรค์   (เม็ดโฟม) 

                           วันอังคาร           @     ซักผ้า   (ผ้าเช็ดตัว)

                           วันพุธ                @     ออกกำลังกาย    (กระโดด 2 ขา)

                            วันพฤหัสบดี      @     สวมและติด   (ถุงเท้า)

                            วันศุกร์                @     ขนมปังแสนอร่อย    (สัมมนาครั้ง  2 )

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   30  มกราคม  -   3  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ