แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลากระเบนไม่เอนเอียง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

             วันจันทร์                   @  ปั๊มสีปลากระเบน

             วันอังคาร                  @  ปลากระเบนกรอกน้ำ

             วันพุธ                       @  ตามหาปลากระเบน

             วันพฤหัสบดี            @  ยำเห็ดเข็มทอง

             วันศุกร์                     @  ผักผลไม้มีประโยชน์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง