แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตะวันทอแสง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

             วันจันทร์                  @      สะบัดสีทานตะวัน

             วันอังคาร                  @      ปลูกพี่ทานตะวัน

             วันพุธ                      @      โอรีโอ้ชีสพาย

             วันพฤหัสบดี              @      ทำความสะอาดร่างกาย

             วันศุกร์                     @      ตะวันอยู่ไหน

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 เวลา 10.15 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธรรมรัฐ ชวลิต