แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                     วันจันทร์           @    ภาพพิมพ์จากก้านกล้วย

                      วันอังคาร          @    บัวลอย

                      วันพุธ              @    โยคะท่าพี่ผีเสื้อ

                      วันพฤหัสบดี      @    การดื่มน้ำ
                      วันศุกร์           
@    รดน้ำต้นไม้