แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาช่อนซ่อนแอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

             วันจันทร์                   @  ปลาช่อน (สีเทียน)

             วันอังคาร                  @  ปลาช่อนพับผ้า

             วันพุธ                       @  ย้ายปลาช่อนอ้อมกรวย

             วันพฤหัสบดี            @  แซนด์วิชโรลแฮมชีส

             วันศุกร์                     @  ปลดกระดุมเสื้อ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง