แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     หมุนรอบตัวเอง   (วันหยุด) 

                          วันอังคาร          @     ทำความสะอาด  (กระดานเรียน)

                           วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (เดินตามช่อง)

                           วันพฤหัสบดี      @    สวมและติด   (เสื้อกระดุม)

                           วันศุกร์                @    มันฝรั่งทอด

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   23  -   27   มกราคม    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ