แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลานิลอินเตอร์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

             วันจันทร์                   @  ปลานิล (สีไม้)

             วันอังคาร                  @  ปลานิลล้างห้องน้ำ

             วันพุธ                       @  ปลานิลปากล่อง

             วันพฤหัสบดี            @  ผัดผักบุ้ง

             วันศุกร์                     @  ติดกระดุมเสื้อ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง