แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                     วันจันทร์           @    พัดคลายร้อน

                      วันอังคาร          @    เต้าหู้ทรงเครื่อง

                      วันพุธ              @    เตะบอล

                      วันพฤหัสบดี      @    การสวมถุงเท้า
                      วันศุกร์           
@    ล้างจานชาม