แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตะวันทอแสง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

             วันจันทร์                  @      ปะติดเมล็ดทานตะวัน

             วันอังคาร                  @      ปลูกพี่ทานตะวัน

             วันพุธ                      @      ไส้กรอกรูปปลาหมึก

             วันพฤหัสบดี              @      พี่ทานตะวันติดกระดุม

             วันศุกร์                     @      กระโดดตามทานตะวัน

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.15 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธรรมรัฐ ชวลิต