แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     ของเล่น   (ประดิษฐ์ฝาขวดน้ำ) 

                           วันอังคาร          @    ล้างจาน 

                            วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (กระดานทรงตัว)

                            วันพฤหัสบดี      @    สวมและติด   (รองเท้า)

                            วันศุกร์                @    ภูเขาไฟ   (งานกีฬา)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   16  -   20   มกราคม    พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ