แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตะวันทอแสง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

             วันจันทร์                  @      สะบัดสีเมล็ดทานตะวัน

             วันอังคาร                  @      บ้านพี่ทานตะวัน

             วันพุธ                      @      วุ้นผลไม้

             วันพฤหัสบดี              @      พี่ทานตะวันติดกระดุม

             วันศุกร์                     @      โดดตามทานตะวัน

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 20-24 กันยายน 2564 เวลา 10.15 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธรรมรัฐ ชวลิต