แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาอยู่หนใด

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

             วันจันทร์                   @  โมบายปลา

             วันอังคาร                  @  เก็บใบไม้กันเถอะ

             วันพุธ                       @  เคลื่อนไหวตามจังหวะ

             วันพฤหัสบดี            @  ผักกาดขาวห่อหมู

             วันศุกร์                     @  เข้าห้องน้ำกันเถอะ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง