แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                    หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : หอยตัวน้อยตัวนิด

                    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หอยตัวน้อยตัวนิด

                    เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์          @  Shell ตกแต่งกระถางต้นไม้

                                                  วันอังคาร         @  Shell ทำความสะอาด (ล้างจาน)

                                                  วันพุธ             @  พา Shell ผจญภัย

                                                  วันพฤหัสบดี      @  Shell ใส่กางเกงแบบมีตะขอ

                                                    วันศุกร์            @  ลูกชุบ

                    ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 6 กันยายน – 10 กันยายน 2564 เวลา 10.15 – 11.15 น.

                    ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวสุดารัตน์  ชัยอาคม