แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ป.ปลา หรรษา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

             วันจันทร์                   @  พับสีน้ำ

             วันอังคาร                  @  ล้างตู้ปลาหางนกยูง

             วันพุธ                       @  เดินทรงตัว

             วันพฤหัสบดี            @  ไข่ลูกเขย

             วันศุกร์                     @  สวมเสื้อยืด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง