แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     สร้างสรรค์   (สี) 

                           วันอังคาร          @     จับราว  (ตากผ้า)

                           วันพุธ               @     ออกกำลังกาย    (เก้าอี้แสนสนุก)

                           วันพฤหัสบดี      @    สวมและถอด  (ถุงเท้า)

                            วันศุกร์                @    ขนมปังคลุกฝุ่น  (งานวันเด็ก)

 ระยะเวลาที่สอน :  วันที่  9 - 13  เดือนมกราคม   พ.ศ.  2560     เวลา  09.20 น. –  10.00 น.

 ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

 ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ