แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                     วันจันทร์           @    หยดสี

                      วันอังคาร          @    ทอดมันข้าวโพด

                      วันพุธ              @    โยคะท่าพี่ภูเขา

                      วันพฤหัสบดี      @    การหวีผม
                      วันศุกร์           
@    เช็ดกระดาน