แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาคราฟสุขใจ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

             วันจันทร์                   @  ปลาคราฟติดสำลี

             วันอังคาร                  @  ปลาคราฟเช็ดเก้าอี้

             วันพุธ                       @  ปลาคราฟซิกแซก

             วันพฤหัสบดี            @  บวบผัดไข่

             วันศุกร์                     @  สวมรองเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง