แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โลมาพาเพลิน

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

             วันจันทร์                   @  ปั๊มสีโลมา

             วันอังคาร                  @  โลมาเช็ดโต๊ะ

             วันพุธ                       @  โลมาข้ามสิ่งกีดขวาง

             วันพฤหัสบดี            @  ไข่เจียวทรงเครื่อง

             วันศุกร์                     @  สวมถุงเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง