แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่    เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :   การเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @      จุดต่อจุด   (วันหยุดปีใหม่) 

                           วันอังคาร          @    ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์    (วันหยุดปีใหม่)

                            วันพุธ               @     ออกกำลังกาย   (โยนบอล) 

                             วันพฤหัสบดี      @    สุขภาพช่องปาก    (แปรงฟัน)  

                             วันศุกร์                @    หวานสดชื่น   (เต้าฮวยนมสด)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   2  -  6   มกราคม     พ.ศ.  2560     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ