แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : รู้จักปลาหางนกยูง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์                   @  ใบไม้ปะติด

             วันอังคาร                  @  ปลาหางนกยูงพับที่นอน

             วันพุธ                       @  ปลาหางนกยูงลอดอุโมงค์

             วันพฤหัสบดี            @  ทาร์ตไข่

             วันศุกร์                     @  แปรงฟันถูกวิธี

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง